Inloggen Ouderportaal

Vormen van peuteropvang


Mogelijk tijdens alle schoolweken (40 weken per jaar). 
Een combinatie van peuteropvang en kinderopvang is mogelijk op locaties waar zowel kinderopvang en peuteropvang wordt aangeboden. 
Peuteropvang is 4 uur aaneengesloten (altijd ‘s ochtends) en zowel voor aanvang als na afloop uit te breiden met kinderdagopvang.

Standaard opvang: 08.30 tot 12.30 uur  
Voor een aantal locaties gelden afwijkende peuteropvang-tijden: 
Kindcentra Valkenhorst / De Marskramer / Emmaschool: 08.15 tot 12.15 uur 
Kindcentrum Het Sterrenschip : 08.45 tot 12.45 uur 

Er zijn 2 verschillende financieringsmogelijkheden voor de peuteropvang: 
1) Peuteropvang op basis van kinderopvangtoeslag 
2) Peuteropvang op basis van gemeentelijke subsidie: ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag 

1)  Peuteropvang op basis van kinderopvangtoeslag 
De ouder vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst Toeslagen.  Voor meer informatie klik hier

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang (peuteropvang) via de Belastingdienst. Je komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer er onder andere sprake is van:

·         Twee werkende ouders/verzorgers in 1 gezin, of ouders/verzorgers die een studie of traject naar werk volgen.
.         Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of een studie of traject naar werk volgt.
·         Een inburgeringcursus wordt gevolgd.
·         Zelfstandig ondernemerschap waarvan de partner gebruik maakt van de meewerkaftrek


2) Peuteropvang op basis van gemeentelijke subsidie

Gesubsidieerde peuteropvang is bijvoorbeeld van toepassing indien één van beide ouders niet werkt of beide ouders niet werken.
De ouder betaalt peuteropvang op basis van het belastbaar inkomen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van het inkomen en de Kinderopvangtoeslagtabel. 
Gemeente Assen betaalt het gesubsidieerde gedeelte rechtstreeks aan Plateau Kinderopvang.   
 
VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) 
Wanneer een jeugdverpleegkundige een VVE-verklaring verstrekt, dan kan een peuter in aanmerking komen voor maximaal 2 gratis aanvullende VVE-dagdelen per week. Deze dagdelen zijn altijd in combinatie met minimaal 2 betaalde peuteropvang-dagdelen per week.  Dit kan zowel in combinatie met peuteropvang op basis van kinderopvangtoeslag als op basis van gemeentelijke subsidie.
Voor meer informatie over de spelregels van gesubsidieerde peuteropvang en gratis VVE-dagdelen; klik hier.

 
Voorwaarde afgemeld dag(deel), extra opvang en te goed in het ruilpotje.
Bij afmelding van een dag(deel) minimaal 2 werkdagen van tevoren, gaan de uren in een ruilpotje. Dit geldt ook bij ziekte. Aanvraag van extra dagdelen kan alleen worden toegekend als er geen extra inzet van personeel nodig is. Aanvraag van extra dagdelen is alleen mogelijk op regulier geopende dagen/dagdelen. Feestdaguren komen niet in het budget terug. De aangevraagde dag kan niet eerder worden toegezegd dan 21 dagen voor de gewenste opvangdag. Het budget is kindgebonden.Indien er meer opvanguren worden afgenomen, dan worden de extra uren in rekening gebracht.
 
 Dag van afmelding
 Opvanguren uit budget
 Opvanguren terug in budget 
 Maandag
 Maandag + dinsdag
 Woensdag en verder
 Dinsdag
 Dinsdag + woensdag
 Donderdag en verder
 Woensdag
 Woensdag + donderdag 
 Vrijdag en verder
 Donderdag
 Donderdag + vrijdag
 Maandag en verder
 Vrijdag
 Vrijdag + maandag
 Dinsdag en verder
 Zaterdag en zondag 
 Maandag
 Dinsdag en verder  

 

Ruiluren
Het aantal ruiluren die beschikbaar zijn kun je nakijken in het Ouderportaal bij “opvang aanvragen”
De ruiluren zijn geldig tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar, daarna vervallen de ruiluren. Vanaf 01 januari kunnen de ruiluren worden opgebouwd voor het nieuwe kalenderjaar.